O mnePublikácie

Regióny Slovenska s vysokým podielom Rómov

Vývoj početnosti rómskej populácie na Slovensku je výrazne progresívny. Detská zložka je v rómskej populácii silno zastúpená a rómske obyvateľstvo je v porovnaní s majoritou mladšie. Kým v populácii SR tvoria v súčasnosti deti do 15 rokov 18 % z celkového počtu obyvateľov a ich podiel dlhodobo klesá, podiel detí v rómskej populácii sa dlhodobo zvyšuje a v súčasnosti presahuje 30 % (Vaňo, B., 2001b, s. 27). Na konci roku 2002 žilo na Slovensku približne 130 tisíc rómskych detí vo veku 0 – 14 rokov. Najmladšiu populáciu majú Rómovia žijúci v segregovaných osadách. Tu deti do 15 rokov tvoria až 40 % z celkového počtu obyvateľov (Vaňo, B., 2001b, s. 28). Dá sa implikovať, že deti do 15 rokov tvoria zhruba tretinu celkového počtu Rómov žijúcich na Slovensku, avšak v celoslovenskom priemere tvoria deti do 15 rokov menej ako pätinu populácie.

Demograf Boris Vaňo odhadol podiel Rómov na celkovom počte obyvateľov SR na 7 %, avšak zároveň dodáva, že podiel rómskych detí v detskej zložke obyvateľstva SR sa pohybuje na úrovni 14 % (Vaňo, B., 2001b). Pri nedostatku údajov o rómskej populácii sú základné školy ideálne na dotvorenie predstavy o raste rómskej populácie. Na konci roku 2002 bolo vo veku povinnej desaťročnej školskej dochádzky, čiže vo veku 6 – 15 rokov, 732,3 tisíc detí, z toho bolo približne 99,4 tisíc rómskych detí (13,6 %) (Vaňo, B., 2001b). Napríklad na Luníku IX navštevovalo v školskom roku 2013/2014 miestnu základnú školu 1 038 detí (údaj z internetovej stránky školy), pričom pôrodnosť na tomto rómskom sídlisku sa odhadom pohybuje od 150 do 170 detí ročne. Pri takejto demografickej tendencii rómskeho obyvateľstva je jasné, že počet Rómov narastá, a to najmä v regiónoch, kde žije veľké množstvo neintegrovaných Rómov. Uvádzané prepočty odhadovaného podielu Rómov v jednotlivých okresoch som uskutočnil na základe Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 (Mušinka, A. a kol., 2014) a Sčítania obyvateľov, domov a bytov (2011). Tieto prepočty ukazujú, že najvyššie podiely rómskeho obyvateľstva v rámci Slovenska sú v okrese Revúca (31,5 %-ný podiel rómskeho obyvateľstva).

Na druhom mieste v podiele Rómov sa nachádza okres Rimavská Sobota s odhadovaným 28 %-ným podielom Rómov v okrese.

Vysoký odhadovaný podiel Rómov (22,6 %) je aj v okrese Rožňava. Je možné vidieť, že všetky okresy regiónu Gemer majú vysoký podiel Rómov. Ladislav Garassy (2000), ktorý sa rómskej problematike v tomto regióne podrobnejšie venoval o tom píše: Zhluky obcí s vysokým percentuálnym zastúpením Rómov sú výrazné hlavne v okolí Fiľakova, Jesenského, Tornale, Jelšavy a Dobšinej, ktoré vytvárajú súvislý pás naprieč Gemerom (s. 59).

V spomínanom okrese Rimavská Sobota populačný vývoj rómskej menšiny najlepšie dokumentuje gynekológ-pôrodník Dr.Vološin, pracujúci v tomto okrese, ktorý z vlastných skúsenosti tvrdí, že: Kým v sedemdesiatych rokoch bolo každé štvrté novorodené dieťa v okrese Rimavská Sobota rómskeho pôvodu, v osemdesiatych rokoch to bolo každé tretie a v deväťdesiatych rokoch už polovicu novonarodených detí privádzali na svet rómske rodičky (Bugár, J., 2007). Počas môjho terénneho výskumu v Rimavskej Sobote som navštívili aj kanceláriu rómskeho aktivistu Vojtecha Kokényho, ktorý tento údaj označil za neaktuálny a odhadoval, že až tri štvrtiny detí narodených v okrese Rimavská Sobota sú rómskeho pôvodu.

Takáto populačná dynamika rómskej menšiny na Gemeri nie je ničím novým, veď už v 50 rokov starej práci Horváthová (1964) píše: Pôrodnosť Cigánov je niekoľkonásobne vyššia ako u ostatného obyvateľstva, takže v percentuálnom zložení v týchto rokoch dochádza k značným posunom v prospech Cigánov. Tento proces je najmarkantnejší na Gemeri, kde sa slovenské obyvateľstvo stále pridržiava jednodetného systému, ktorý bol pôvodne motivovaný snahou o zachovanie celistvosti rodinného majetku (s. 370).

Podobné je to aj v spádovom regióne mesta Kráľovský Chlmec, kde v miestnej nemocnici na pôrodníckom oddelení viedli štatistický prehľad pôrodov. Interné štatistické údaje poukazujú na to, že od roku 1992 do roku 2001 evidovali v nemocnici celkovo 5747 pôrodov. Z nich bolo 2027 pôrodov rómskych matiek (RPA). Je na škodu, že takáto presná štatistika pôrodov rómskych matiek je ojedinelá, nakoľko na základe týchto údajov by sme mohli urobiť presnejšie odhady, ktoré by nám napovedali, ako bude v budúcnosti vyzerať etnické zloženie v spádovom regióne danej nemocnice. V spomenutom spádovom regióne mesta Kráľovský Chlmec je budúci vývoj podielu rómskej populácie na základe pôrodnosti jednoznačný.

Za región s tradične vysokou koncentráciou Rómov je považovaný Spiš, pričom v podiele Rómov vystupuje do popredia najmä okres Kežmarok, kde podľa mojich prepočtov tvoria Rómovia odhadom 26 % obyvateľov okresu. Iné okresy na Spiši sú na tom podobne, keď podľa sociografickej mapy zostavenej Matulayom a kolektívom (2003) sa aj v okrese Spišská Nová Ves potvrdil „nie príliš priaznivý vývoj, podľa ktorého počet Rómov v okrese dosiahol 14 000 osôb, čo je 15 % obyvateľstva, pričom podiel detí a mládeže do 18 rokov na rómskej populácii tu tvorí 51 % ... Rómovia sa na obyvateľstve okresu podieľajú 15 %, ale na natalite 31 % (Matulay, S., 2003, s. 67).

Veľmi málo spomínaným okresom, kde je vysoký podiel rómskej populácie je okres Gelnica, kde moje výpočty odhadujú 25,7 %-ný podiel Rómov. Dovolím si tvrdiť, že celkovo údolie rieky Hnilec sa rýchlo môže stať regiónom s veľmi výrazným podielom Rómov. Nachádzajú sa tu totižto obce s veľkými rómskymi osadami ako Švedlár (1 277 Rómov), Mníšek nad Hnilcom (795 Rómov), Richnava (2 000 Rómov), Nálepkovo (1 615 Rómov) a iné, pričom aj centrum Hnileckej doliny, mesto Gelnica, má veľkú rómsku osadu (odhady počtu Rómov podľa – Mušinka a kol., 2014). Viaceré obce v tomto regióne, vrátane okresného mesta Gelnica, sú pre lacné nehnuteľnosti kandidátmi na sťahovanie neprispôsobivých Rómov z iných lokalít. Kedysi sa medzi tu žijúcimi občanmi hovorilo o možnom sťahovaní časti košických neplatičov priamo do Gelnice. Podiel Rómov v tomto ekonomicky depresnom regióne samozrejme narastá nielen ich vysokou reprodukciou, ale tiež odchodom nerómskeho obyvateľstva, hlavne mladších ročníkov. Vysoký podiel Rómov zaznamenávajú aj okresy Spišská Nová Ves (21,7 % Rómov), Vranov nad Topľou (21,7 %), Košice-okolie (20,4 % Rómov), Sabinov (19,3 %), Levoča (18 %), Lučenec (17,8 %) a Trebišov (17 %-ný podiel Rómov). Dovolím si tvrdiť, že v mnohých týchto regiónoch sa v dohľadnej dobe môže stať z rómskej menšiny – rómska väčšina.

Regióny s vysokým podielom Rómov

Odhadovaný podiel Rómov v okresoch Slovenskej republiky

Zdroj článku: ŠUVADA, Martin. 2015. Rómovia v slovenských mestách. Bratislava : POMS, 2015. 168 s. ISBN 978-80-8061-828-5

Späť na úvodnú stránku »