O mnePublikácie

Koľko je na Slovensku Rómov?

Počet Rómov v súčasnosti žijúcich v Slovenskej republike je veľmi problematické vyjadriť konkrétnym číslom, pretože nie všetci Rómovia pri sčítaní deklarovali svoju etnickú príslušnosť. V minulosti pri sčítaniach určovali príslušnosť k rómskemu etniku zväčša priamo sčítací komisári, no dnes tomu tak nie je a svoju národnosť si pri sčítaní určuje každý sám, podľa svojho rozhodnutia. Kým členovia ostatných etnických skupín sa obvykle hlásia k svojej národnosti podľa etnickej príslušnosti, väčšina etnických Rómov sa k rómskej národnosti nehlási a volia si inú národnosť (Vaňo, 2001).

Vývoj počtu Rómov na Slovensku v rokoch 1893 – 2014
Graf vývoja počtu Rómov na Slovensku v rokoch 1893 – 2014

Spracoval M. Šuvada (Údaje z rokov 1893 – 1989 pochádzajú zo sčítaní. Údaj z roku 2014 je odhad Atlasu rómskych komunít na Slovensku – Mušinka a kol., 2014).

Štatistický úrad eviduje ako Rómov iba tých ľudí, ktorí sa počas sčítania prihlásili k rómskej národnosti. Sčítania v roku 1991, 2001 a 2011 prebehli na demokratickom princípe, no tieto sčítania nezodpovedajú predpokladanému reálnemu počtu. Konkrétne pri sčítaní obyvateľov v marci 1991 sa k rómskej národnosti prihlásilo 75 802 osôb a 77 269 osôb uviedlo ako svoj materinský jazyk rómčinu. Pritom ale mestské a obecné úrady štátnej správy dva roky predtým (v roku 1989) evidovali na území Slovenska 253 943 Rómov čo je viac ako trojnásobok výsledku získaného pri sčítaní obyvateľov v roku 1991. K 31.12.1990 Štatistický úrad SR odhadol počet Rómov na Slovensku na 263 337 obyvateľov (Savková, 2000, s. 25). Znamenalo to, že priemerný podiel Rómov na Slovensku bol v tomto roku podľa odhadu ŠÚ SR 4,8 % (Savková, 2000). O desať rokov neskôr pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 sa k Rómom prihlásilo 89 920 obyvateľov a 99 448 obyvateľov Slovenskej republiky deklarovalo rómsky materinský jazyk.

Pri sčítaní v roku 2011 deklarovalo 105 738 obyvateľov Slovenskej republiky rómsku národnosť a 122 518 obyvateľov rómsky materinský jazyk. Tieto sčítania sú však jednoznačne skresľujúce a vzdialené od skutočnej početnosti rómskeho etnika. V roku 1980 sa zhruba tri štvrtiny Rómov prihlásili k slovenskej národnosti, 20 % k maďarskej a zvyšných 5 % pripadlo na ostatné národnosti (Vaňo, 2001, s. 11). Aj v súčasnosti sa preto predpokladá, že značná časť rómskej minority, ktorá v sčítaní nedeklarovala svoj rómsky pôvod, sa prihlásila k slovenskej národnosti a kvôli významnej lokalizácii tejto menšiny na juhu Slovenska je pravdepodobné, že asi 20 % z celkového počtu Rómov sa prihlásilo k maďarskej národnosti.

Z dôvodu nepoznania skutočného počtu Rómov vzniklo viacero veľmi rozdielnych odhadov a projekcií ich početnosti, ktoré vychádzajú buď z terénnych výskumov alebo demografických, ale mnoho ráz aj laických odhadov. Práve tieto viac alebo menej seriózne odhady rómskej populácie ako celku sa dosť líšia a to nielen u nás, ale aj v iných štátoch. Napriek rôznym odhadom o počte Rómov žijúcich na Slovensku je nesporné, že Slovenská republika patrí v súčasnej Európe ku krajinám s najvyšším absolútnym počtom Rómov (spolu s Rumunskom a Maďarskom) i najvyšším relatívnym podielom na ostatnom obyvateľstve (spolu s Rumunskom a Macedónskom) (Jurová, 2004, s. 248). Po slovenskom a maďarskom obyvateľstve ide bezpochyby o tretiu najpočetnejšiu etnickú skupinu obyvateľstva na Slovensku, ktorá sa však vyvíja najdynamickejšie (Vaňo, – Meszároš, 2004). Trúfam si tvrdiť, že ak by boli reálne vyššie odhady počtu Rómov na Slovensku a zároveň by sa zohľadnil fakt, že nemalé množstvo Rómov sa pri sčítaní prihlásilo k maďarskej národnosti, potom Rómovia sú najpočetnejšou menšinou na Slovensku.

Pri sčítaní ľudu, domov a bytov v roku 1970 a 1980 sa osobitne zisťovali a následne vyhodnocovali údaje za etnickú skupinu rómskeho obyvateľstva. Podľa tohto sčítania bolo v roku 1970 na Slovensku 159 275 Rómov a v roku 1980 to bolo už 199 853 Rómov. A rástol nielen počet Rómov, ale aj ich podiel: V roku 1970 boli na Slovensku len 2 východoslovenské okresy (Rimavská Sobota, Rožňava), kde Rómovia tvorili viac ako 10 % obyvateľstva, v roku 1980 to boli 4 okresy (Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Spišská Nová Ves) a napokon v roku 1988 už 8 okresov z východného, resp. južnej časti stredného Slovenska (Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou, Košice-okolie, Poprad, Trebišov, Lučenec, Spišská Nová Ves) (Šprocha, 2014, s. 32).

V ďalších rokoch národné výbory uskutočňovali pravidelné každoročné sčítania Rómov, ktoré slúžili ako podklad na vyplácanie sociálnych dávok. Posledné takéto sčítanie z roku 1989 evidovalo na území Slovenska 253 943 Rómov. Tieto etnické zisťovania však nepostihovali celú rómsku populáciu, nakoľko v nich čiastočne alebo úplne chýbali Rómovia žijúci integrovane v majoritnej spoločnosti. Napriek týmto skutočnostiam sú tieto údaje presnejšie a podrobnejšie charakterizujú rómsku populáciu ako údaje o obyvateľoch rómskej národnosti zo súčasných sčítaní (Vaňo, 2001).

Odhadovaný podiel Rómov v okresoch SR v roku 2014
Odhadovaný podiel Rómov na Slovensku v roku 2014

Zdroj: Spracoval M. Šuvada na základe dát: Mušinka, A. a kol. 2013

V práci Gabriely Kozmovej je uvedený predpoklad, v ktorom autorka tvrdí, že v súčasnosti žije na území Slovenska 300 až 350 tisíc Rómov (Kozmová, 2004, s. 1). Vo viacerých prácach sa práve uvádza 350 tisícová rómska komunita v SR, čo korešponduje s Kozmovej hornou hranicou odhadu. S odvolaním sa na odborné posudky uvádza autorka knihy Rómovia a ich cesty (Fonsecová) počet Rómov u nás na úrovni 350 až 400 tisíc osôb s podielom asi 7 až 8 % na celkovom obyvateľstve (1995).

Podľa demografa B. Vaňa (2001) sa počet Rómov na Slovensku v roku 2000 s najvyššou pravdepodobnosťou pohyboval v rozpätí 360 až 365 tisíc. Výskumné demografické centrum už ku koncu roka 2001 zvýšilo svoj odhad Rómov na Slovensku na 380 tisíc osôb, čo je 7,2 % populácie Slovenska (Vaňo, 2001). V súhrnnej správe o Rómoch na Slovensku vydanej v roku 2002 autori Vaňo a Haviarová uvádzajú počet Rómov žijúcich v Slovenskej republike na úrovni 390 tisíc osôb. Medzinárodný komparatívny výskum z iniciatívy Rady Európy koncom 90. rokov uvádza pre Slovensko počet Rómov v rozmedzí 360 – 380 tisíc osôb, s podielom cca 8 percent na ostatnom obyvateľstve (Jurová, 2004, s. 248). Podľa prognózy vývoja rómskeho obyvateľstva v SR mal predpokladaný počet Rómov dosiahnuť v roku 2005 hodnotu 402 914 osôb, z toho 161 061 mali tvoriť deti vo veku 0 – 17 rokov (Vaňo, 2002). Francúzky časopis La Monde uvádza vlastný odhad 400 tisíc Rómov žijúcich na území Slovenska. Aj Matulay (2003) píše, že na Slovensku odhady najčastejšie uvádzajú počet Rómov okolo 400 000 (s. 66). Vaňo podporuje tento odhad, keď píše: V roku 1989 evidovali vtedajšie národné výbory 254 tisíc Rómov v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie sociálnych dávok. S určitosťou preto môžeme tvrdiť, že v roku 1989 počet Rómov na Slovensku presiahol 300 tisícovú hranicu. Pri spomaľujúcej sa, ale ešte stále relatívne vysokej reprodukcii Rómov v 90. rokoch je zrejmé, že reálny odhad súčasného počtu Rómov sa musí pohybovať v blízkosti hodnoty 400 tisíc osôb (Vaňo, 2001b, s. 27). Aj v najnovšej publikácii Branislava Šprochu je k roku 2015 uvádzaný odhadovaný počet 465 tisíc Rómov na Slovensku (Šprocha, 2014).

Za asi najviac nadhodnotené a odbornou verejnosťou označované za nerelevantné sa celkovo považujú odhady rómskych aktivistov, ktorí už v roku 1994 na medzinárodnej konferencii v Smoleniciach odhadovali počet Rómov u nás až na 500 tisíc (Danihel – Karika, 1995). Taktiež zahraničné inštitúcie ako „European Roma Rights Centre“ uvádzajú odhady rómskej minority v Slovenskej republike v rozmedzí 480 až 520 tisíc osôb. V zahraničnej literatúre je ohľadom počtu slovenských Rómov asi najviac citovaný údaj od Liégeoisa (1995), ktorý vo svojej knihe Roma, Tsiganes, Voyageurs odhaduje počet slovenských Rómov na 500 tisíc.

Vyššie spomínané publikácie nám ponúkajú údaje o počte Rómov na Slovensku, kolíšu od čísla 270 tisíc až do 520 tisíc. Podľa Vaňa: veľké rozdiely medzi jednotlivými odhadmi majú pravdepodobne svoj pôvod v účelovosti niektorých odhadov. Extrémne nízke a extrémne vysoké odhady, čiže pod 300 tisíc a nad 500 tisíc osôb, nerešpektujú demografické zákonitosti a nie sú preto reálne (Vaňo, 2001b, s. 27). Nepoznanie presného počtu Rómov na Slovensku spôsobilo, že odhady počtu Rómov žijúcich v súčasnosti na Slovensku sa pohybujú v rozpätí od 200 tisíc do 800 tisíc osôb (Vaňo, 2001b, s. 27).

Významné spresnenie do odhadu počtu Rómov na Slovensku vniesli až Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004 (Radičová a kol., 2004) a Atlas Rómskych komunít na Slovensku 2013 (Mušinka a kol., 2014). Veľmi prínosný bol už starší (2004) Atlas rómskych komunít na Slovensku, ktorý vznikol ako výsledok sociologického mapovania rómskych komunít na Slovensku, spracovávaný pre úrad vládneho splnomocnenca pre rómske komunity. Napriek tomu, že tento výskum nebol v mnohých ohľadoch úplne kompletný, bol presnejší ako nepodložené odhady. Na základe týchto údajov bolo možné konštatovať, že v Slovenskej republike žilo v roku 2004 minimálne 282 315 Rómov zachytených mapovaním, no počet bol vyšší, keďže chýbali údaje o komunitách vo väčších mestách, ako aj o jednotlivcoch žijúcich rozptýlene medzi majoritnou populáciou. Tento výskum taktiež zachytil len Rómov, ktorí majú trvalý pobyt. Počty tých, ktorí stále migrujú v rámci republiky alebo medzi Slovenskou a Českou republikou, niektorí experti odhadujú na desiatky tisíc. Aj kvôli týmto skutočnostiam sa teda celkový počet Rómov na základe vyššie spomínaného výskumu odhadol na 320 tisíc (Radičová a kol., 2004). Spresnenie týchto údajov priniesol kvalifikovaný odhad počtu Rómov uverejnený v práci K. Matlovičovej a kolektívu (2012). Kolektív autorov na základe výskumu určil 352 924 Rómov s trvalým pobytom v obciach SR zaradených do výskumu (Matlovičová a kol., 2012). Zatiaľ najdetailnejší a najpresnejší je aktualizovaný Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 (Mušinka a kol., 2014), ktorý uvádza na Slovensku 402 840 Rómov, čo považujem za veľmi fundovaný odhad, aj vzhľadom na metodiku a spôsob získania týchto údajov. Počet Rómov na Slovensku bude však v konečnom dôsledku určite vyšší ako zistených 402 840 Rómov, pretože do mapovania neboli zahrnuté všetky obce, taktiež úplne integrovaní alebo migrujúci Rómovia neboli v tomto mapovaní zachytení. Napriek tomu považujeme tento údaj za jednoznačne najpresnejší odhad počtu Rómov od roku 1989. Aktualizovaný Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 poskytol vedeckej obci i širšej verejnosti skutočne dostatočne presný odhad počtu Rómov na Slovensku. Treba ale určite zohľadniť aj určité nedostatky aktualizovaného Atlasu rómskych komunít. Pri odhade počtu Rómov na Slovensku by som sa preto priklonil k číslu 450 tisíc Rómov na území Slovenska. Je nutné však dodať, že počet, aj podiel Rómov na Slovensku neustále narastá a toto čísla sa v budúcnosti bude meniť smerom nahor.

Zdroj článku: ŠUVADA, Martin. 2015. Rómovia v slovenských mestách. Bratislava : POMS, 2015. 168 s. ISBN 978-80-8061-828-5

Späť na úvodnú stránku »