O mnePublikácie

Urbanizácia Rómov v minulosti a súčasnosti

Presné údaje o stupni urbanizácie Rómov sa štatisticky nezisťujú, ale s určitosťou sa vie, že do roku 1958 bývalo 90 % Rómov v osadách za dedinami (Horváthová, E., 1964). Násilná kolektivizácia slovenského vidieka však naštartovala hlboké štrukturálne zmeny v slovenskej spoločnosti a zrýchlila proces urbanizácie, ktorý sa dotýkal aj rómskej minority. Hlavne v 70. rokoch sa zintenzívnila bytová výstavba a „Komisia vlády pre otázky cigánskych obyvateľov“ určovala kvóty na likvidáciu chatrčí a osád s následným presídlením Rómov do nových bytov. „V rokoch 1970 – 1990 vzrástol podiel Rómov v mestách z 30,8 % na 43 %“ (Savková, D., 2000, s. 25). Zo sčítania v roku 1980, ktoré bolo relatívne presné vyplýva, že v tom období na Slovensku žilo 60 % Rómov na vidieku (Vaňo, B., 2001). Pri sčítaniach realizovaných v roku 1970 a 1980 sa zistilo, že početne najviac Rómov žije vo veľkostnej kategórii obcí s 1 000 – 1 999 obyvateľmi, potom v kategórii obcí s 500 – 999 obyvateľmi, čo potvrdzuje koncentrovanie Rómov najmä mimo urbánny (mestský) priestor (Garassy, L., 2000).

Stupeň urbanizácie Rómov v období socializmu zvyšovala najmä migrácia Rómov z východoslovenských osád do českých krajín (dobrovoľná, ale aj riadená), pričom sa odhaduje, že v tomto období sa do českej časti federácie presťahovala celá štvrtina populácie slovenských Rómov. Rozdiel v urbanizácii Rómov na Slovensku a v Česku je evidentný. V Česku 81 % Rómov žije v mestách, avšak na Slovensku žije v mestách iba okolo 40 % Rómov (Poliaková, T., 1999, s. 38).

Po roku 1989 sa zastavilo výrazné sťahovanie Rómov do miest a trend urbanizácie Rómov presadzovaný pred rokom 1989 sa zastavil. Súčasné odhady hovoria o tom, že na Slovensku stále väčšina rómskej populácie žije na vidieku (Vaňo, B., 2001). Zvyšovanie podielu Rómov v rurálnom (vidieckom) prostredí by malo mať stúpajúci trend. Niektorí Rómovia sa kvôli strate bytu v meste vracajú do vidieckych obcí, mnoho ráz do pôvodných osád (Kandráčová, V., 2010). „Ďalším fenoménom, ktorý bolo v posledných rokoch v osadách možné zaznamenať, bol tzv. ruralizačný trend, čo znamená, že Rómovia, ktorí sa dostali do problémov s bývaním v meste, odchádzali do osád za dostupnejším bývaním a celkovo nižšími životnými nákladmi“ (Ružička, M. – Toušek, L., 2008, s. 259). Dôvodom zníženia podielu Rómov v mestách môže byť aj predpoklad, že rómske komunity v rurálnom (vidieckom) prostredí majú väčší počet detí ako Rómovia v mestách. Výskum Branislava Blehu (2011) ukázal, že oslovení starostovia (periférnych) vidieckych obcí, ktoré zaznamenali nadpriemerný populačný rast, vidia príčinu populačného rastu ich obce práve aj vo vysokom podiele Rómov v obci. V súčasnosti je tiež badateľné, že aj vyľudňujúce sa dediny v niektorých regiónoch s množstvom opustených domov sú lákadlom pre Rómov odchádzajúcich z miest (Šebesta, M., 2003b). Hajská o tom píše: „Jedným z dôsledkov transformačných procesov sa stala migrácia Rómov z miest na dedinu z dôvodu vyšších životných nákladov na bývanie v meste. Na druhej strane v niektorých, spravidla prihraničných oblastiach, kupujú Rómovia prázdne domy po pôvodných obyvateľoch, ktorí migrovali za prácou do miest“ (Hajská, M. – Poduška, O., 2008, s. 663). Známe sú tiež prípady miest, ktoré svojich Rómov-neplatičov vysťahovali mimo mesta, zväčša do periférnych vidieckych obcí. Tieto skutočnosti predznamenávajú to, že stupeň urbanizácie Rómov bude v budúcnosti buď stagnovať, alebo dokonca klesať. V súčasnosti najaktuálnejšie informácie o rómskej komunite, ktoré poskytol Atlas rómskych komunít na Slovensku (Mušinka a kol., 2014) odhadujú, že 36,4 % Rómov býva v mestách a 63,6 % Rómov býva na vidieku.

V oblasti východného Slovenska a juhu stredného Slovenska, kde je podiel rómskeho obyvateľstva v rámci SR najvyšší, sa v mestách nachádzajú najväčšie koncentrované rómske zoskupenia a to ako početne, tak aj podielovo. Tieto koncentrované rómske zoskupenia sa v rámci Slovenska od seba podstatne líšia, pričom medziregionálne rozdiely sa prejavujú napríklad rozdielnym charakterom rómskeho zoskupenia na východom a západnom Slovensku. V zásade platí, že situácia Rómov v ekonomicky vyspelejších regiónoch je vo všeobecnosti priaznivejšia v porovnaní s Rómami žijúcimi v chudobnejších oblastiach.

Zdroj článku: ŠUVADA, Martin. 2015. Rómovia v slovenských mestách. Bratislava : POMS, 2015. 168 s. ISBN 978-80-8061-828-5

Späť na úvodnú stránku »