O mnePublikácie

Vývoj počtu Rómov na Slovensku v minulosti

Prvé údaje o počte Rómov na našom území sú z roku 1770 a hovoria, že na Slovensku žilo približne 18 tisíc až 20 tisíc Rómov, z ktorých veľká časť žila kočovným spôsobom života. V Bratislavskej stolici bolo podľa súpisu z toho istého roku 2 500 Rómov, v Nitrianskej stolici 2 000 Rómov, na Gemeri 1 800, v Šariši 1 500, na Spiši 500 a v Turci 100 Rómov (Korim, 2006). V roku 1893 bol vyhotovený celouhorský súpis Rómov, podľa ktorého žilo v Uhorsku 274 940 Rómov, čo vtedy predstavovalo 1,8 % obyvateľstva. Na slovenskom území žilo 36 237 Rómov, z ktorých trvalo usadených bolo 88,5 % (Vaňo, 2001, s. 7).

Súpis z roku 1927 uvádza, že v ČSR žije celkovo 64 938 Rómov, pričom na Slovensku súpis zachytil 62 192 osôb z toho 60 315 usadlých a 1 877 kočovných Rómov. Tieto čísla boli istým spôsobom nepresné, podhodnocovali skutočný stav a celkový počet Rómov v celej ČSR bol určite vyšší. Odhad počtu Rómov, ktorí žili na našom území v roku 1938, je 100 tisíc (Korim, 2006).

Povojnový súpis Rómov vykonaný v roku 1947 na základe vyhlášky Ministerstva vnútra zdokumentoval na území Československa 101 190 Rómov, z toho na Slovensku 84 438. V Čechách sa nachádzalo 16 752 Rómov, pričom 16 tisíc z nich boli Rómovia zo Slovenska, ktorí sa sem hneď po vojne presťahovali. Už v tomto súpise, konanom dva roky po vojne je zrejmé, že vysoké populačné prírastky nahradili vojnové straty na rómskom obyvateľstve (Jurová, 2002).

V roku 1966 až 1968 sa uskutočnil celoštátny súpis Rómov, ktorý zabezpečoval štatistický úrad. O výsledkoch tohto súpisu Poliaková (1999) píše: Za dvadsať rokov od súpisu v roku 1947 sa rómska populácia viac než zdvojnásobila, pritom podľa zaužívaného členenia do troch kategórii kultúrnej a sociálnej úrovne zo 164 526 Cigánov-Rómov na Slovensku bolo 45 500=27,7 % zaradených do I. kategórie najvyspelejších, 57 424 = 34,9 % do II. sociálnej kategórie adaptabilných a III. najzaostalejšiu skupinu predstavovalo 61 602 osôb = 37,4 % (s. 32). Toto rozvrstvenie bolo na Slovensku nepriaznivejšie než v českých krajinách, kde do najintegrovanejšej kategórie spadalo 40,6 % Rómov, do druhej kategórie 41,4 % a do tretej kategórie 18,0 % Rómov (Poliaková, 1999).

Počet Rómov na území Slovenska pri sčítaní v rokoch 1970 a 1980
Územie Počet Rómov Prírastok 1970 – 1980
1970 1980 Rómov Rómov v %
SR 159275 199853 40578 22,5
Bratislava 2349 3910 1561 66,5
Západné Slovensko 37158 43373 6215 16,7
Stredné Slovensko 36089 44214 8125 22,5
Východné Slovensko 83679 108356 24677 29,5

Zdroj: Vaňo, 2001

Pri sčítaní ľudu, domov a bytov v roku 1970 a 1980 sa osobitne zisťovali a následne vyhodnocovali údaje za etnickú skupinu rómskeho obyvateľstva. Podľa tohto sčítania bolo v roku 1970 na Slovensku 159 275 Rómov a v roku 1980 to bolo už 199 853 Rómov. A rástol nielen počet Rómov, ale aj ich podiel: V roku 1970 boli na Slovensku len 2 východoslovenské okresy (Rimavská Sobota, Rožňava), kde Rómovia tvorili viac ako 10 % obyvateľstva, v roku 1980 to boli 4 okresy (Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou a Spišská Nová Ves) a napokon v roku 1988 už 8 okresov z východného, resp. južnej časti stredného Slovenska (Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou, Košice-okolie, Poprad, Trebišov, Lučenec, Spišská Nová Ves) (Šprocha, 2014, s. 32).

V ďalších rokoch národné výbory uskutočňovali pravidelné každoročné sčítania Rómov, ktoré slúžili ako podklad na vyplácanie sociálnych dávok. Posledné takéto sčítanie z roku 1989 evidovalo na území Slovenska 253 943 Rómov. Tieto etnické zisťovania však nepostihovali celú rómsku populáciu, nakoľko v nich čiastočne alebo úplne chýbali Rómovia žijúci integrovane v majoritnej spoločnosti. Napriek týmto skutočnostiam sú tieto údaje presnejšie a podrobnejšie charakterizujú rómsku populáciu ako údaje o obyvateľoch rómskej národnosti zo súčasných sčítaní (Vaňo, 2001).

Podiel Rómov v okresoch ČSSR podľa súpisu národných výborov z roku 1989
Podiel Rómov v okresoch ČSSR podľa súpisu národných výborov z roku 1989

Zdroj: Mann, A., 2000

Regionálne rozmiestnenie Rómov sa príliš nemenilo. Podľa sčítania v roku 1980 viac ako polovica Rómov (54 %) žila na východnom Slovensku, ďalších 14 % na juhu stredného Slovenska (Vaňo, 2002, s. 8). Zaujímavý pohľad na rozmiestnenie Rómov na Slovensku podľa geomorfologických (krajinných) celkov priniesla Kandráčová (2010), ktorá zistila, že rómskym obyvateľstvom sú najhustejšie osídlené kotliny (najmä Hornádska, Košická, Popradská, Juhoslovenská), nížiny (najmä Východoslovenská nížina) a medzihoria (Spišsko-šarišské medzihorie). Vyšší podiel Rómov v týchto lokalitách je taktiež daný historicky.

Zdroj článku: ŠUVADA, Martin. 2015. Rómovia v slovenských mestách. Bratislava : POMS, 2015. 168 s. ISBN 978-80-8061-828-5

Späť na úvodnú stránku »